REGULAMIN SPRZEDAŻY ONLINE FLASH PRESS MEDIA


POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.


 1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży ("Regulamin") określa warunki sprzedaży Materiałów Licencjonowanych, poniżej zdefiniowanych ("Sprzedaż") organizowanej przez Flash Press Media A. Sadowski i I. Sadowska spółkę jawną z siedzibą w Warszawie, przy ul. Brazylijskiej 7B/16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000084250, posiadającą nr NIP: 113-01-03-851, REGON: 010962955, zwaną dalej "Sprzedawcą", reprezentowaną przez Andrzeja Sadowskiego – wspólnika, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji.
 2. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem witryny internetowej, w tym także Konsument,
  2. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem witryny internetowej, w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  3. c) Materiał Licencjonowany - wszelkie obrazy nieruchome, filmy, materiały filmowe i video, produkty audio, obrazy wizualne wytworzone optycznie, elektronicznie, cyfrowo lub w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy negatywów, slajdów, odbitek filmowych, wydruków, oryginalnych plików cyfrowych lub ich kopie, a także jakiekolwiek inne produkty/dzieła chronione prawem autorskim (w tym subskrypcje i pakiety fotografii Royalty-Free), znakiem towarowym, patentem lub prawem własności intelektualnej. Materiał Licencjonowany może być wykorzystywany tylko zgodnie z postanowieniami umów licencyjnych właściwych dla poszczególnych rodzajów Materiałów Licencjonowanych, dostępnych na stronach internetowych:
  4. Faktura - wygenerowana komputerowo lub w formie standardowego wydruku faktura wystawiona przez Sprzedawcę, zawierająca dane spółki udzielającej licencji, wybrany Materiał Licencjonowany oraz odpowiadającą mu cenę za udzielenie licencji ("Opłata Licencyjna"),
  5. Strona yayfoto.pl – prowadzona przez Sprzedawcę strona internetowa http://yayfoto.pl.


SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
§ 2.


 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Materiałów Licencjonowanych m.in. za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia są przyjmowane telefonicznie, pocztą e-mail oraz za pośrednictwem strony internetowej.


CENY
§ 3.


 1. Ceny Materiałów Licencjonowanych na stronie yayfoto.pl podawane są w walucie polskiej PLN i są cenami netto (nie zawierają podatku VAT 23 %).
 2. Kwota do zapłaty (powiększona o podatek VAT) wyszczególniona jest na formularzu zamówienia i dokumencie proforma oraz na podsumowaniu płatności podczas realizacji płatności online.
 3. Cena podana przy określonym Materiale Licencjonowanym jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do swojej oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na swojej stronie internetowej bądź wprowadzania w nich zmian.


PŁATNOŚĆ
§ 4.


 1. Formą płatności za zamówione Materiały Licencjonowane, wybierane przez Klienta podczas składania zamówienia jest:
  1. przelew bankowy dokonany na podstawie wystawionego przez Sprzedawcę i dostarczonego do Klienta dokumentu proforma,
  2. płatność online (płatność kartą kredytową, płatniczą, e-przelewy itd) za pośrednictwem systemu Dotpay.


REALIZACJA ZAMÓWIENIA
§ 5.


 1. Sprzedawca realizuje zamówienie w chwili otrzymania z systemu Dotpay pozytywnej informacji o dokonaniu płatności w przypadku płatności online lub po zaksięgowaniu środków na rachunku Sprzedawcy w przypadku płatności tradycyjnym przelewem bankowym.
 2. Zakupiony Materiał Licencjonowany zostanie dostarczony lub udostępniony Klientowi:
  1. w formie załącznika do wiadomości elektronicznej wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w zamówieniu lub
  2. poprzez udostępnienie pliku(ów) do pobrania przez ftp lub
  3. udostępnienie adresu strony internetowej, z której będzie można pobrać zamówiony plik(i).
 3. Złożenie zamówienia, a następnie dokonanie wpłaty równoznaczne jest z akceptacją przez Klienta warunków umowy licencyjnej właściwej dla wybranego Materiału Licencjonowanego.
 4. Zamówienie złożone w dni robocze w godzinach 9:00 – 17:00 zostanie zrealizowane do 1 (jeden) godziny liczonej od momentu otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia wpłaty.


REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
§ 6.


 1. Klient może zgłosić reklamację w przypadku gdy:
  1. zakupiony Materiał Licencjonowany okaże się uszkodzony,
  2. dokona zapłaty za Materiał Licencjonowany i w czasie wskazanym w § 5 ust. 4 lub § 5a ust. 4 nie zostanie mu udostępniona możliwość pobrania zamówionego Materiału Licencjonowanego.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, względnie firmę/nazwę i dokładny adres/siedzibę osoby składającej reklamację, jak również dokładnie określoną przyczynę reklamacji.
 3. Reklamacje powinny być zgłaszane drogą elektroniczną na adres skrzynki pocztowej: info@fpm.com.pl wpisując w temacie wiadomości "Reklamacja".
 4. Sprzedawca w terminie 14 (czternaście) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy ją i poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku, wysyłając wiadomość elektroniczną przed upływem przedmiotowego terminu.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie miał wpływu, lub które powstały bez jego winy.
 6. Sprzedawca rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 7. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego zgłaszającemu reklamację przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Flash Press Media A. Sadowski, I. Sadowska sp.j.


PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
§ 7.


 1. Klient będący Konsumentem jest uprawniony odstąpić od umowy Sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) – ("Ustawa"), z zastrzeżeniem ust. 3 oraz ust. 4 niniejszego §.
 2. W odniesieniu do subskrypcji i pakietów fotografii Royalty-Free, jeśli Klient nie pobrał i nie wykorzystał żadnego z Materiałów Licencjonowanych dostępnych w zamówionej subskrypcji lub pakiecie fotografii Royalty-Free oraz złożył pisemną prośbę o anulowaniu subskrypcji lub pakietu fotografii Royalty-Free w terminie 7 dni od daty zakupu, Sprzedawca anuluje obowiązującą subskrypcję lub pakiet fotografii Royalty-Free.
 3. Prawo odstąpienia od umowy Sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania (art. 10 ust. 3 pkt 2 Ustawy). Prawo zwrotu zakupionych Materiałów Licencjonowanych nie przysługuje Konsumentowi przy Sprzedaży produktu w formie "plik do wysłania e-mailem", "plik do pobrania" z uwagi na charakter świadczenia (art. 10 ust. 3 pkt 5 Ustawy).
 4. W odniesieniu do Materiałów Licencjonowanych mających postać pliku elektronicznego, Klient nie ma prawa odstąpienia od Umowy gdy:
  1. pobrał Materiał Licencjonowany lub
  2. miał możliwość pobrania Materiału Licencjonowanego poprzez otrzymanie od Sprzedawcy wiadomości elektronicznej wraz z załącznikiem będącym Materiałem Licencjonowany albo poprzez udostępnienie przez Sprzedawcę adresu strony internetowej z której można pobrać Materiał Licencjonowany.


ZWROT WPŁATY
§ 8.


 1. W przypadku anulowania subskrypcji lub pakietu fotografii Royalty-Free (§ 7 ust. 2), Sprzedawca zwróci Klientowi dokonaną wpłatę w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę anulowania zamówienia.
 2. Zwrot wpłaty nastąpi na rachunek bankowy Klienta albo na rachunek użytkownika karty kredytowej, gdy płatność za zamówione Materiały Licencjonowane nastąpiła, odpowiednio w formie przelewu bankowego dokonanego na podstawie wystawionego przez Sprzedawcę i dostarczonego do Klienta dokumentu proforma albo kartą kredytową.
 3. W sytuacji zwrotu wpłaty na rachunek użytkownika karty kredytowej lub na konto z którego został wykonany e-przelew za pośrednictwem Dotpay, kwota jaką otrzyma Klient tytułem zwrotu wpłaty zostanie pomniejszona o kwotę prowizji w wysokości 2 % transakcji.


ZMIANA REGULAMINU
§ 9.


  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.